پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:فرصت سرمايه‌گذاري و اثر اهرمي

  ارتباط فرصتهاي سرمايه‌گذاري با اثر اهرمي

       يكي از ويژگيهاي اصلي حق معامله همانا اثر اهرمي ‌بر چشم‌انداز درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري انجام شده است. حق معامله بيش از حد نسبت به تغييرات قيمت دارايي واكنش نشان داده و لذا ابزاري مناسب براي كسب سود مضاعف در طي مدت سرمايه‌گذاري است و در عين حال مخاطرات بيشتري را نيز در جهت زيان كامل به همراه دارد. دليل اين امر آن است كه ضريب اهرمي ‌در هر دو جهت حركت  مي‌كند. يعني نه تنها داراي اثر مضاعف صعودي در فازهاي مطلوب قيمت بلكه همچنين داراي اثر مضاعف نزولي در فازهاي نامطلوب قيمت است .
بنابراين هر چه ضريب اهرمي‌ بيشتر باشد، خريد مجوز توأم با ريسك بيشتري همراه خواهد بود. ضريب اهرمي ‌به خصوص در مورد حق معاملاتي كه داراي عمر باقيمانده بسيار كوتاهي مي‌باشند، اثرگذارتر است. كليه اين اصول براي حق معاملات غيرعادي نيز مصداق دارند. البته بنا به نوع حقوق متعلقه به مجوز، اثر اهرمي مربوطه نيز نسبت به مجوزهاي عادي مؤثرتر مي‌گردد. ساختار « همه يا هيچ » مجوزهاي ديجيتالي و موافقتنامه هاي تكميلي جانبي نظير ايجاد انواع مانع ها، اثر ضريب اهرمي ‌را افزايش داده و امكان سودآوري بيشتر را در قبال پذيرش خطر بالاتر فراهم مي‌نمايد.
حق معاملات داراي محدوده كه از طريق سكون حاكم بر بازار، كسب درآمد مي‌نمايد و نسبت به تغييرات قيمت واكنش منفي دارند، ويژگي خاصي را در رابطه با ضريب اهرمي ‌نشان مي‌دهند. قيمت اين نوع حق معاملات به ويژه زماني كه قيمت دارايي در بازار به محدوده هاي توافق شده برسد، بطور نامتناسب و مضاعف واكنش مي‌نمايد. چنانچه حد فوقاني و تحتاني محدوده داراي ويژگي انقضاء مجوز باشند، اين امر به نوبه خود اثر ضريب اهرمي و ريسك زيان همراه با آن را بالا مي‌برد (جمشیدی،1382).
 

2-4-6-5  فرصتهاي سرمايه‌گذاري و تأثير آن بر هزينه  و سود

       براي كليه حق معاملات در هر معامله ( خريد يا فروش ) كارمزدهاي حداقل يا ثابت همراه با ميزان سفارش ( قيمت مجوز ضربدر مقدار ) در نظر گرفته مي‌شود.  در حالتهاي استثنايي هزينه هاي مذكور مي‌توانند از چندين برابر ارزش مجوز تجاوز نمايند. بعلاوه چنانچه حق اختيار اجرا گردد، قاعدتاً هزينه هاي اضافي بوجود خواهد آمد. بنابراين مجموع هزينه هاي جانبي كسب مجوز به همراه هزينه هاي فروش يا اجراي حق معامله در تعيين سودآوري نهايي سرمايه‌گذاري مؤثر مي‌باشند. در چنين شرايطي كليه هزينه ها تجميع يافته و انتظار كسب سود بدتر خواهد شد و لذا تغييرات شديدتر قيمت در بازار براي ورود به حاشيه سودآوري ضروري مي‌نمايد .
بنابراين سرمايه‌گذار قبل از انجام هرگونه سفارشي بايد نسبت به تمامي موارد هزينه اطلاعات لازم را كسب نمايد. تنها تحت چنين شرايطي است كه محاسبه واقع بينانه از ورود سرمايه‌گذاري به منطقه سوددهي امكان پذير است ( يعني ميزان افزايش مورد نياز در قيمت دارايي و يا حداقل طول زماني كه قيمت دارايي بايستي در چارچوب محدوده توافق شده قرار گيرد ) طبيعي است كه هرچه هزينه بيشتر باشد رسيدن به آستــانه سوددهي نيز طـــولاني تر خواهد شد حتي اگر روند مورد انتظار تحقق يـابد، زيرا اين بخـش از هزينه‌ها در ابتدا بايستي پوشش داده شود. چنانچه قيمتها طبق پيش بيني حركت ننمايد هزينه‌هاي جانبي به زيان حاصله اضافي خواهد شد (جمشیدی، 1382).
 

2-4-6-6  فرآيند اجرايي و استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري

        اصولاً فرصت سرمايه‌گذاري نشان دهنده مجموعه‌اي از سياستها و خط‌مشي ها است و با گذشت زمان همواره مورد تجديدنظر شركت قرار مي‌گيرد. حداقل پنج مرحله براي برنامه‌ريزي و كنترل فرصتهاي سرمايه‌گذاري مي‌توان بصورت زير مشخص نمود:

  1. شناسائي فرصتهاي سرمايه‌گذاري
  2. برآورد و ارزيابي جريانات نقدي فرصتهاي سرمايه‌گذاري
  3. قبول يا رد فرصتهاي سرمايه‌گذاري براساس يك ضابطه پذيرش
  4. تصويب اجراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده
  5. نظارت، كنترل و ارزيابي فرصتهاي سرمايه‌گذار

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران