پيامدهاي رضايت شغلي :پایان نامه درمورد مشتری مداری

 

ع 2 پيامدهاي رضايت شغلي

 
رضايت شغلي، مسلماً داراي پيامدهاي مختلفي است از مهمترين پيامدهاي آن مي توان به کارکرد ،بهداشت رواني، کاهش ترک خدمت، سلامتي جسمي اشاره کرد.
1-  کارکرد و رضايت شغلي
اصولاً کارکرد بهتر به پاداش هاي اقتصادي و رواني بالاتري مي انجامد. اگر اين پاداش‌ها از ديدگاه کارکنان عادلانه و برابر به شمار آيند رضايت بيشتري پديد مي آيد. زيرا کارکنان احساس مي‌کنند که آنان متناسب با کار و کوشش خود پاداش دريافت مي‌دارند. ازسوي ديگر اگر احساس چنين باشد که پاداش کمتر از کارکرد است نارضايتي پديدار مي شود. درهرحال رضايت فرد بر تعهد بيشتر يا کنترل وي اثر مي گذارد که آن نيز بر کوشش و سرانجام کار او نفوذ مي کند(ديويس و نيواستورم ، 176:1973).
2-  بهداشت روانی
در زمينه ي بهداشت رواني لازم است تا نتيجه‌هاي حاصل از پژوهش‌هاي همبستگي با احتياط مورد تعبير و تفسير قرار گيرد. چندين مطالعه از جمله مطالعات انجام شده روي کارگران کارخانجات اتومبيل سازي و تلگرافچي‌ها خبر از ارتباط سازگاري عاطفي ضعيف و نارضايتي شغلي داده اند و به طور کلي در پژوهش هاي مختلفي نشان داده اند که امکان نارضايتمندي شغلي، مشارکت در بيماري رواني افراد نيز داشته باشد(ديويس و نیواستورم، 176:1973).
3-  سلامت جسمي                 
گزارش هاي متعدد نشانگر پيوند نارضايتمندي شغلي و علايم جسمي بيماري‌هاي است که از خستگي و سردرد تا بيماري قلبي را در بر مي گيرد. از آنجا که نارضایتی شغلي مي تواند منبع فشار باشد و فشار موجب بيماري‌هاي متعدد جسمي اين پيوند منطقي مي نمايد. تحقيقات زيادي نشان داده است که افراد ناراضي از شغل خود، مستعد ابتلاء به مرض‌هاي گوناگون هستند که دامنه اين نوع بيماري‌ها از سردرد تا مرض‌هاي قلبي کشيده مي‌شود يکي از تحقيقات نشان مي‌دهد که براي پيش بيني وضع فيزيکي فرد، رضايت شغلي از جمله شاخص‌هايي است که به مراتب مؤثرتر از دخانيات عمل مي‌کند. طبق اين تحقيقات، نارضايتي از شغل تنها يک پديده رواني نيست. فشار رواني که در نتيجه نارضايتي بر فرد وارد مي‌شود مي‌تواند وي را مستند و پذيراي بيماري‌هايي چون حمله قلبي نمايد.
4-  کاهش ترک خدمت
همان گونه که انتظار مي رود و رضايت شغلي بالا با کاهش ترک خدمت کارکنان پيوند دارد. ترک خدمت کارکنان عبارت است از نسبت کارکناني که کار خود را در سازمان رها مي‌کنند. کارکناني که از کار خود رضايت بيشتري دارند، احتمال دارد که زمان بيشتري را با کارفرماي خود به سر آورند به اين روال که کارکنان که از رضايت اندکي برخوردارند به طور معمول، به نرخ هاي بالاي ترک خدمت گرفتارند.
 

[1] Organisational empowerment