سابقه پژوهش۲-فصل دوم:سابقه پژوهش۲-۱- شرح تحقیقدر ابتدای امر باید تعریف کلی از ابر رایانشی داشته و سپس سیستمهای تشخیص نفوذ را توضیح داده و در نهایت به امر ایجاد امنیت در آن پرداخته و با توجه به اینکه تمرکز ما …

پژوهش –
بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳- قسمت …
ادامه مطلب »

خصوصی در ابر و چالشهای پیش رو میپردازیم و پیشنهاداتی را برای کاربران و ارائه دهندگان مطرح میکنیم.کلمات کلیدیمحاسبات ابری[۱]، حریم خصوصی[۲]، حفظ حریم خصوصی[۳]، سیستمهای تشخیص نفوذ، امضای دیجیتالفصل اولمقدمه۱-فصل اول:مقدمه۱-۱-تعریفبا توجه به گستردگی بحث امنیت در ابر رایانشی …

بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳ ادامه مطلب »

شکل۵- ۴: چیدمان گرههای مرجع برای هدف در مرکز دایره [۲۸]در حالت دوم فرض شده است که بایاسها صفر نبوده ولی برای زوایای مختلف گره هدف مقداری ثابت و معین است. به عبارت دیگر فرض بر این است که نقشهای …

تحقیق –
بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …
ادامه مطلب »

درتوپولوژیهای نامنظم کوتاهترین فاصلهی بین دو حسگر که محاسبه میشود بزرگتر از فاصلهی واقعی آنهاست و البته ممکن است چگالی حسگرها در یک محیط بیشتر از مقدار لازم باشد [۱۰] .ممکن است توپولوژیهای دیگر به صورت ترکیب این نوع توپولوژیها …

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های … ادامه مطلب »

در صورتیکه به ازای مقادیر بزرگتر، فاصله عامل موثرتر واریاس ثابت نویز و میزان فاصله و البته ضریب تضعیف سیگنال است. حال اگر حالتی در نظر گرفته شود که اطلاعات قبلی راجع به بایاس وجود داشته و مقدار بایاس محدود …

جستجوی مقالات فارسی –
بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …
ادامه مطلب »

در حالی که مختصات معلوم گره مرجع iام میباشد. در صورتیکه اگر اندازهگیری انجام شده باشد که به صورت زیر مدل میشود:در حالیکه مختصات معلوم گره مرجع iام میباشد. در صورتیکه اگر اندازهگیری انجام شده باشد که به صورت زیر …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …
ادامه مطلب »

نفوذپذیری الکتریکی مانع و ضخامت مانع میباشد .در جدول زیر برخی از این مقادیر محاسبه شدهاند:جدول۴- ۱: مقدار بایاس و انحراف استاندارد برای پر کاربردترین موانع [۲۵]بنابراین به طور کلی تاخیر ناشی از عبور سیگنال از ماده و همچنین تاخیر …

پژوهش –
بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر فراپهن …
ادامه مطلب »

دقیققابل استفاده برای مکانیابی دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است وابستگی دقت به پهنای باندامکان ایجاد خطا در محیطهای دارای مسرچندگانه و سیگنال بلوک شده جدول۳-۱ : مقایسه روشهای مکانیابی رایجفصل چهارم:استفاده از فناوری فراپهنباند برای …

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های … ادامه مطلب »

با فرض اینکه روش استفاده شده برای فاصلهیابی بر اساس تاخیر زمان رسیدن سیگنال باشد(TOA) میتوان فرض مستقل بودن نویز ناشی از اندازهگیریهای مختلف را صحیح فرض نموده و در مدلها در نظر گرفت.اگر فرض شود که تابع تابع چگالی …

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر … ادامه مطلب »

مکانیابی بر اساس زمان رفت و برگشت سیگنال:این روش از جمله روشهای مهمی است که نیاز به همزمانی را در بین گرهها برای فاصلهیابی از بین میبرد.فرض شود قرار است گره A با گره B ارتباط برقرار نماید طوریکه بتواند …

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های … ادامه مطلب »