حسابرس مستقلدر شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدار آن را یک، و به غیر آن مقدار صفر دادیم۱-۷-۷- متغیرهای کنترلیقدمت شرکت در بازار بورستعداد سالهایی که سهام شرکت در بورس مبادله میشوند، تعریف شده است.نسبت …

مقاله دانشگاهی –
بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های بیمه تهران- قسمت ۷
ادامه مطلب »

اینجانب ………………………………………………..دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتری تخصصیدر رشته………………………………………………….که در تاریخ……………………………از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..با کسب نمره………………..و درجه……………………………دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:۱) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و …

تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۲ ادامه مطلب »

Bakker,Arnold B. & Matthijs, Bal P.(2010).Weekly work engagement and performance: Astudy among starting teachers. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 83,189-206.Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., Pastorelli, C., & Regalia, C. (2002) Sociocognitive: Self-regulatory mechanisms governing transgresses behavior. Journal of Personality …

اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی … ادامه مطلب »

منابع فارسی: آقایوسفی، علیرضا. و شاهنده، مریم. (۱۳۹۱). رابطه ی علی خشم و سرسختی روانشناختی با کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری. فصلنامه ی علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت. ۱۱(۳)، ۱۱-۱آمونسون، نورمن.، بولسبی، جون هریس. و نایلز، اسپنسرجی.(۱۳۸۹). مشاوره ی شغلی(فرآیندها و فنون). ترجمه ی …

اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی … ادامه مطلب »

فرضیه ی دوم : مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده ی (HLT)، بر نیرومندی دبیران مؤثر است .در جدول ۱۳-۴ مشاهده می شود که ارزش F بدست آمده برای تفاوت تاثیر بین …

تحقیق –
اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی …
ادامه مطلب »

۰/۴۴۶ پس آزمون جذب گواه ۱۴/۸۲ ۰/۴۷۶ ۵/۰۴۸ ۰/۰۰۰ آزمایشی ۹/۷۸ ۰/۴۷۶ لازم به ذکر است در مقادیر تفاوت میانگینها مشاهده می شود نمرات نیرومندی گروه آزمایش به طور میانگین(۳۵۴/۰) نمره بیشتر از گروه گواه است و نمرات جذب گروه …

مقاله علمی با منبع :
اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی …
ادامه مطلب »

روایی این پرسش نامه توسط پنج نفر از اساتید گروه مشاوره دانشگاه اصفهان تایید شده است. (به نقل از پورعباس، ۱۳۸۷) همچنین در پژوهش جلالی(۱۳۸۶) به منظور محاسبه ی روایی دو پرسشنامه ی اشتیاق شغلی و شادی شغلی که به …

منابع مقالات علمی :
اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه …
ادامه مطلب »

۸-۲-۲ نتیجه گیری رکود اقتصادی پدیده ای فراتر از قابلیت هر مشاور یا مراجعی برای اصلاح است. با این حال، مشاوران می توانند به مراجعان در انطباق با واقعیت به عنوان بهترین کاری که می توانند انجام دهند، کمک کنند. …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی …
ادامه مطلب »

من از مادرم بخواهم که به من داستان این که چگونه در کار فعلی اش مشغول به کار شد را بگوید.در طول یک روز من همه ی آن چیزی را که در کارم انجام می دهم را ثبت خواهم کرد، …

مقاله –
اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی …
ادامه مطلب »

چه کاری را انجام داده بودید که موقعیتتان توسط آن رویداد تحت تاثیر قرار گرفت؟ چگونه فرصت ها را شناسایی می کنید؟ پس از رویداد چه سرمایه گذاری بر روی آن انجام دادید ؟ چه مهارت های جدیدی را یاد …

اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی … ادامه مطلب »