قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویاییها باشند. برای موفقیت و حتی بقا در …

بررسی رابطه رهبری تحول¬آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران مطالعه موردی اداره بیمه ایران استان اردبیل- قسمت ۴ ادامه مطلب »

عملکرد جو سازمانی همانند یک پل ارتباطی است بدین صورت که جو سازمانی از یک طرف تا حد زیادی نقش تعیین کننده در روحیه و میزان رضایت کارکنان و طرز کار آ نها دارد و از طرف دیگر خود تحت …

تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۳ ادامه مطلب »

بند اول: وضعیت جسمانی ۴۵بند دوم: وضعیت روانی ۴۵بند سوم: وضعیت خانوادگی ۴۷بند چهارم: وضعیت اجتماعی ۴۸گفتار دوم: نقش سازمان بهزیستی در فراهم آوردن امکان مشارکت کودک بزهدیده در فرایند رسیدگی ۴۹بند اول: همکاری با مرجع قضایی در فراهم آوردن …

نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری- قسمت ۲ ادامه مطلب »

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۲۹۸-۱۱/۱۰/۱۳۴۹ مقرر داشته است :« اگر زندانی پس از ساعتی فرار کند که دو نفر زندانبان فقط تا آن ساعت مسئولیت حفظ و مراقبت زندان را داشته اند محکومیت آن ها به …

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۱۶ ادامه مطلب »

محتوای شعر فارسی در طول تاریخ از آغاز تا سده های اخیر چند حوزه ی گسترده ی مضمونی،واژگانی که شامل حوزه های عرفانی ،غنایی،هجوی و… می شود،را در خود جای داده است؛حماسه یکی از مهمترین این حوزه ها به شمار …

بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی- قسمت ۲۲۸ ادامه مطلب »

:همانطور که در بخش های پیشین توضیح داده شد، امروزه از مهمترین سنجه های عملکرد مالی شرکت ها تعیین توانمندی های مدیران در مدیریت هزینه های شرکت می باشد. شناخت رفتار هزینه یکی از جنبه های بسیار مهم تجزیه و …

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت- قسمت ۲۷ ادامه مطلب »

طولانی است در سه قاعده و هر قاعده دارای چند قسم و مبحث. [۷۵۲]آغاز: سبحانک اللهم و بحمدک توحدت فی ذاتک فحسر عن ادراکک.نسخهها:۱ـ ایرلند، دبلین، چستربیتی: ۳۷۷۹، جلد سوم، آغاز: نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما …

تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۲۵ ادامه مطلب »

این تقسیم بندی‌ای است که «هیدن هیمر» محقق علوم سیاسی، بر مبنای واکنش افکار عمومی جامعه به مفاسد اداری انجام داده است. در این دیدگاه، فساد اداری سیاه به معنای عملی است که هم از نظر توده مردم و هم …

بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث- قسمت ۷ ادامه مطلب »

المنشأت المالیه: أی بنک أو شرکه تمویل أو محل صرافه أو وسیط مالی ونقدی أو أی منشأه أخرى مرخص لها من قبل المصرف المرکزی سواء کانت مملوکه ملکیه عامه أو خاصه .المنشأت المالیه الأخرى والتجاریه والاقتصادیه: المنشأت التی یتم ترخیصها …

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۱ ادامه مطلب »

ای برای برهمخوردن توازن قوا و تعرض امنیتی به سرزمین آمریکا تشخیص داد. بر این مبنا ضرورت ورود ایالات متحده به جنگ را درک کرد.(کیسینجر، ۱۳۷۹: ۱۰۸-۷۰ ) از سوی دیگر، برخی مدعیاند که اینکه در صدد بیان یک هدف …

بررسی عناصر فرهنگ¬استراتژیک ایالات متحده بعد از ۱۱ سپتامبر- قسمت ۸ ادامه مطلب »