طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی …

جدول ۵-۱ ۷۰فهرست اشکالشکل ۲-۱ ۹شکل ۲-۲ ۱۰شکل ۲-۳ ۱۱شکل ۲-۴ ۱۱شکل ۲-۵ ۱۵شکل ۲-۶ ۱۶شکل ۲-۷ ۱۷شکل ۲-۸ ۱۹شکل ۲-۹ ۲۲شکل ۲-۱۰ ۲۳شکل ۲-۱۱ ۳۱شکل ۲-۱۲ ۳۵شکل ۲-۱۳ ۴۶شکل ۲-۱۴ ۴۷شکل ۳-۱ ۵۲شکل ۳-۲ ۵۳شکل ۳-۳ ۵۴شکل ۳-۴ ۵۵شکل ۴-۱ ۵۹فصل اولکلیات تحقیق١-١ مقدمهاز آن زمان که انسان اندیشیدن را آغاز کرد٬ همواره کلمات […]

تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود …

۴-۴-۱ بین فرصتهای سرمایه گذاری شرکت های رشدی و سود تقسیمی رابطه وجود دارد…. ۶۹۴-۴-۱٫الف: بین نسبت ارزش بازار به دفتری دارایی ها و سود تقسیمی رابطه وجود دارد……. ۷۰۴-۴-۱٫ب: بیننسبتارزشبازاربهدفتریحقوق وسودتقسیمیرابطهوجوددارد……….. ۷۲۴-۴-۱٫ج: بیننسبتسود هر سهم به قیمت آنوسودتقسیمیرابطهوجوددارد……………. ۷۳۴-۴-۲ بینفرصتهایسرمایهگذاریشرکتهایبالغوسودتقسیمیرابطهوجوددارد……. ۷۵۴-۴-۲٫الف: بیننسبتارزشبازاربهدفتریداراییهاوسودتقسیمیرابطهوجوددارد….. ۷۶۴-۴-۲٫ب: بیننسبتارزشبازاربهدفتریحقوقوسودتقسیمیرابطهوجوددارد……….. ۷۷۴-۴-۲٫ج: بیننسبتسودهرسهمبهقیمتآنوسودتقسیمیرابطهوجوددارد……………. ۷۹۴-۴-۳ بینفرصتهایسرمایهگذاریشرکت هایافولوسودتقسیمیرابطهوجوددارد…… ۸۱۴-۴-۳٫الف: بیننسبتارزشبازاربهدفتریداراییهاوسودتقسیمیرابطهوجوددارد…… ۸۱۴-۴-۳٫ب: بیننسبتارزشبازاربهدفتریحقوقوسودتقسیمیرابطهوجوددارد ………. […]

تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود شرکت …

۲-۸ فرصت های سرمایه گذاری پیش روی شرکت ها …………………………………………………… ۳۰۲-۹ فرصت های سرمایه گذاری و مراحل چرخه عمر …………………………………………………… ۳۱۲-۱۰ اهمیت فرصت های سرمایه گذاری …………………………………………………………………….. ۳۳۲-۱۱ نحوه اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری ……………………………………………………… ۳۴۲-۱۲ پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۳۴۲-۱۲-۱ تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….. ۳۵۲-۱۲-۲ تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………… ۴۲عنوان صفحه۲-۱۳ خلاصه فصل دوم ……………………………………………………………………………………………… ۴۸فصل سوم […]

سامانه پژوهشی – تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود …

آنچه مسلم است با زبان کلمات قادر به سپاس گزاری از ایشان نخواهم بود، چراکه آموزه های گرانقدر و گرمی کلام شان سرمایه جاودانی زندگی من است. از خداوند بزرگ سلامت و سعادت ایشان را خواستارم.چکیده :در ادبیات مالی، سیاست تقسیم سود موضوع مهمی محسوب می شود و عوامل متعددی بر آن اثر گذار می […]

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- …

Nacht, M.B., S.L. Wolf, and C.E. Coogler, Use of electromyographic biofeedback during the acute phase of spinal cord injury: a case report.Phys Ther, 1982. ۶۲(۳): p. 290-4. Mark, S.S. and F. Anfrasik, Biofeedback a practitioner’s guide. , ۲۰۰۳, M. S. Schwartz and F. Andrasik: New York. Wolf, S.L., Electromyographic biofeedback applications to stroke patients. A critical review.Phys Ther, 1983. ۶۳(۹): p. […]

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- قسمت ۱۵

میانگین دامنه حرکتی در مچ بیماران گروه آزمایش (کاردرمانی و بیوفیدبک) قبل از انجام مداخله ۷۵/۱۳ درجه بوده که پس از انجام مداخله به ۸۳/۶۰ درجه رسید. در گروه کنترل از ۶۷/۱۱ به ۹۲/۴۳ درجه رسید (نمودار شماره ۴).نمودار شماره ۳-۴. میانگین تغییرات دامنه حرکتی مچ دست در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد […]

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- …

درمان کاردرمانی و کاردرمانی با بیوفیدبک منجر به افزایش دامنه حرکتی مفاصل آرنج، مچ دست و انگشتان شد که این تغییرات در جدول شماره ۵-۴ و نمودارهای ۲-۴، ۳-۴ و ۴-۴ قابل مشاهده است.جدول ۵-۴ میانگین و انحراف معیار دامنه حرکتی آزمودنی‌های دو گروه قبل و بعد از مداخله دامنه حرکتی دامنه حرکتی آرنج دامنه […]

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

۰۸۸/۰ ۹۳۲/۰ در بررسی اسپاستی سیتی بر اساس معیار آشورث قبل از شروع مداخله در بین گروه آزمون ۴ نفر (۳/۳۳%) اسپاستی سیتی ۲ و ۸ نفر (۷/۶۶%) اسپاستی سیتی ۳ داشتند. در گروه کنترل ۳ نفر (۲۵%) اسپاستی سیتی ۲ و ۹ نفر (۰/۷۵%) دارای اسپاستی سیتی ۳ بودند. همسانی دو گروه از نظر […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

کلN(%) ۱۵۵/۶۲ ۹۵/۳۷ ۱۳۲/۵۴ ۱۱۸/۴۵ ۲۳/۸ ۲۲۷/۹۱ ۱۳۲/۵۴ ۱۱۸/۴۵ ۷/۵۴ ۷۵/۱۹ ۳۳/۸ همانگونه که در جدول ۱-۴ مشاهده می‌شود تعداد ۲۴ نفر در این تحقیق شرکت داشته‌اند که ۱۲ نفر(۰/۵۰%) در گروه آزمون و ۱۲ نفر (۰/۵۰%) در گروه کنترل قرار گرفتند. از ۲۴ نفر شرکت کننده در این پژوهش ۱۵ نفر(۵/۶۲%) زن و ۹ […]

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- قسمت ۹

در بخش آمار توصیفی به توصیف شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی پرداخته شد و آمار تحلیلی انجام شده در این پژوهش با تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. برای توصیف داده ها از جداول و نمودارها، شامل شاخص های آماری همچون فراوانی، میانگین، انحراف معیار و درصد، استفاده شده است. […]