مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که به جزء چند نکته مختصر ،مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است . در واقع از تلفیق مواد ۱۸۵ و …

بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها- قسمت ۱۵ ادامه مطلب »

شرکت تجاری عبارت است ازاینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند . قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری به طوری کلی ننموده و تعریفی که در ماده ۵۷۱ حقوق مدنی به عمل …

سامانه پژوهشی – بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها- قسمت … ادامه مطلب »

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت :‌» شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط …

بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک … ادامه مطلب »