دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از …

– وسیله مشاوره مدیران– مرکز ثقل ارتباطات درون و برون سازمانی– هنر مردم داری– روابط عمومی رفتار صحیح ارتباطی است– وسیله ارتقای روحیه پرسشگری در جامعه– وسیله توسعه اعتماد و اعتبار اجتماعی سازمان است– فراهم کننده مشارکت مردم در امور است– امکان نظارت مستمر مردم بر کارها را ایجاد می کند– تشکیل،حفظ و استفاده سرمایه […]