دسته بندی علمی – پژوهشی : بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

در حالی که مختصات معلوم گره مرجع iام میباشد. در صورتیکه اگر اندازهگیری انجام شده باشد که به صورت زیر مدل میشود:در حالیکه مختصات معلوم گره مرجع iام میباشد. در صورتیکه اگر اندازهگیری انجام شده باشد که به صورت زیر مدل میشود: بنابراین دارای تابع چگالی احتمال زیر خواهد بود: در شکل زیر تابع خطا به ازای […]

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

با فرض اینکه روش استفاده شده برای فاصلهیابی بر اساس تاخیر زمان رسیدن سیگنال باشد(TOA) میتوان فرض مستقل بودن نویز ناشی از اندازهگیریهای مختلف را صحیح فرض نموده و در مدلها در نظر گرفت.اگر فرض شود که تابع تابع چگالی احتمال مولفههای نویزی بوده و دارای توزیع گوسی نرمال با میانگین صفر و توان σ […]