بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

شکل۲-۳: روشهای مدولاسیون در سیستمهای فراپهنباند [۱] شکل پالسهای دیگری همانند پالسهای هرمیتی[۲۳]، لژاندری[۲۴] و غیره نیز در مخابرات فراپهنباند استفاده میشوند، که هریک مزایای مخصوص به خود را دارند [۳] .۶٫۲ ساختار لایهها در شبکههای اقتضاییهمانطور که در شکل ۳-۱ نشان داده شده است، همانند هر شبکهی دیگری، شبکههای اقتضایی نیز از لایههایی تشکیل شدهاند. […]

تحقیق – بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر فراپهن باند …

حداقل پهنای باندی معادل ۵۰۰ مگاهرتز داشته باشد.رابطهی زیر برای سیگنال فراپهنباند صدق کند. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید. که درآن  پهنای باند،  فرکانس مرکزی،  مینیمم و  ماکزیمم فرکانس سیگنال ارسالی میباشند.استفاده از این فناوری در زمینههای مخابرات بیسیم روز به روز درحال افزایش است. برای پیشگیری از ایجاد تداخل با سیستمهای […]

منابع مقالات علمی : بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

Time Different of Arrival TOA Time Of Arrival UWB Ultra-Wideand WLAN Wireless Local area Networks WPAN Wireless Personal Area Networks ZZB Ziv-Zakai Bound فصل اول:مقدمهامروزه استفاده از شبکههای حسگر بسیار رایج و کاربردی شده است. شبکههای حسگر مجموعهای از ادوات حسگر است که با چیدمان مخصوص در محیطی قرار گرفته و با سعی در پوشش […]