بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اورابررسی …

H1: Fixed Effectمادالا[۱۴۴] (۱۹۹۸) برای انجام آزمون هاسمن تخمین مقدار واریانس qرا با V(q)نشان داده و آماره M را به صورت زیر ارائه کرده است: ۳-۱۱خلاصه فصلدر این فصل ابتدا فرضیه های تحقیق،دوره ی زمانی تحقیق،جامعه مورد مطالعه و چگونگی جمع آوری اطلاعات تشریح گردید.در ادامه آزمون های آماری لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق نیز بیان شد.هم چنین در این فصل […]

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های …

شکل ۱-۱ ) تعداد کارکنان دستگاه های اجرای استان گیلان ۳-۴) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات داده ها را با چهار روش کلی که هر یک انواع و ویژگی های خاصی دارند می توان از جامعه یا نمونه آماری استخراج کرد.این ابزارها عبارت است از:۱)پرسشنامه[۱۷]۲)مصاحبه[۱۸]۳)مشاهده[۱۹]۴) بررسی مدارک و اسناد(مراجعه به کتابخانه)داده هایی که در […]

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی …

سارینا و عبدالله در سال (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان “کیفیت زندگی کاری در میان کارگران کارخانجات کشور مالزی” به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی، درگیری شغلی و امنیت شغلی رابطه معناداری با کیفیت زندگی کاری کارکنان دارد.سید محمد میرکمالی و فاطمه نارنجی ثانی در سال(۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه کیفیت زندگی […]