جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

کلN(%) ۱۵۵/۶۲ ۹۵/۳۷ ۱۳۲/۵۴ ۱۱۸/۴۵ ۲۳/۸ ۲۲۷/۹۱ ۱۳۲/۵۴ ۱۱۸/۴۵ ۷/۵۴ ۷۵/۱۹ ۳۳/۸ همانگونه که در جدول ۱-۴ مشاهده می‌شود تعداد ۲۴ نفر در این تحقیق شرکت داشته‌اند که ۱۲ نفر(۰/۵۰%) در گروه آزمون و ۱۲ نفر (۰/۵۰%) در گروه کنترل قرار گرفتند. از ۲۴ نفر شرکت کننده در این پژوهش ۱۵ نفر(۵/۶۲%) زن و ۹ […]

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- قسمت ۹

در بخش آمار توصیفی به توصیف شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی پرداخته شد و آمار تحلیلی انجام شده در این پژوهش با تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. برای توصیف داده ها از جداول و نمودارها، شامل شاخص های آماری همچون فراوانی، میانگین، انحراف معیار و درصد، استفاده شده است. […]