به حکم این آیه کریمه کلاله مادری در ثلث مال شریکند و قبل از اینکه ماترک میت را بین خودشان تقسیم کنند ، کلاله مادری در ما ترک با هم شریکند.[۲۴]صاحب تفسیر المیزان آیه را این طور ترجمه می کند …

بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و … ادامه مطلب »