بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۲۳

۰ ۰ کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۵۹- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در نظافت و پاکیزگی روستا۴-۵-۳٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت آب آشامیدنیتامین آب آشامیدنی و آب کشاورزی یکی از دغدغه های مهم روستاییان می باشد . آب آشامیدنی روستاهای استان گیلان اغلب از چاه آرتزین ، […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۱۶

۱۴ ۱/۸ کم ۳۶ ۹/۲۰ متوسط ۱۱۰ ۶۴ زیاد ۱۱ ۴/۶ خیلی زیاد ۱ ۶ کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۵۳- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در سهولت دسترسی به معابر۴-۴-۸٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در گسترش امکانات در روستامنظور از گسترش امکانات در روستا ، ارائه خدمات روبنایی و […]

سامانه پژوهشی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۱۰

۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۴۷- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در جمع آوری و دفع آبهای سطحی۴-۴-۵٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت شبکه معابرشبکه های ارتباطی امکان مبادله را درون یک اجتماع و اجتماعات مختلف را فراهم می آورند. فضای قابل زیست به واسطه شبکه درهم تنیده ای که […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۰۳

کم ۲۶ ۱/۱۵ متوسط ۶۱ ۵/۳۵ زیاد ۷۳ ۴/۴۲ خیلی زیاد ۶ ۵/۳ کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۴۱- میزان تاثیر تهیه طرح هادی برکیفیت مسکن از نظر مصالح بکار رفته۴-۴-۲٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر تجهیزات و امکانات مسکن نظیر حمام و دستشویی بهداشتیتجهیزات و امکانات مساکن روستایی سبب […]

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۰۱

۳/۴۱ زیاد ۸۲ ۷/۴۷ خیلی زیاد ۳ ۷/۱ کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۳۹- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر افزایش قیمت مساکن روستایی۴-۴٫ شاخص های کالبدی۴-۴-۱٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی برکیفیت مسکن از نظر مصالح بکار رفتهکیفیت ابنیه مساکن روستایی از لحاظ مواد و مصالح ساختمانی که در آنها […]

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۹۵

۴-۳-۵٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر سطح داراییهای خانواردارایی های خانوار که می تواند شامل دارایی های منقول و غیر منقول باشد مثلاً به صورت نقدی و یا غیر نقدی محاسبه گردد .آنچه پس از تهیه و اجرای طرح هادی مشخص است ، روستاییان دیگر قادر نیستند زمین های زراعی خود را خشکانده ، […]

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۹۰

۴۵ ۲/۲۶ متوسط ۹۴ ۷/۵۴ زیاد ۹ ۲/۵ خیلی زیاد ۰ ۰ کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۲۹- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در ایجاد تنوع شغلی۴-۳-۳٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر سطح درآمد خانوارسطح درآمد خانوارهای روستایی به عوامل گوناگونی از قبیل موقعیت قرار گیری روستا ، فعالیت عمده […]

پژوهش – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۸۸

زیاد ۳ ۷/۱ خیلی زیاد ۰ ۰ کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۲۷- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر ایجاد فرصتهای شغلی۴-۳-۲٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در ایجاد تنوع شغلیتنوع طلبی در همه ی حوزه های اجتماعی اتفاق می افتد و البته به دو زیر شاخه تقسیم می شود . […]

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۸۶

کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۲۵- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در تمایل به ماندن در روستا۴-۳٫ شاخص های اقتصادیدر هر جامعه برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن آگاهی از عدد مشخص کننده تغییر نسبی وضعیت اقتصادی در فاصله زمانی دو تاریخ یا دو نقطه آن جامعه […]

سامانه پژوهشی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷۹

متوسط ۸۲ ۷/۴۷ زیاد ۶ ۵/۳ خیلی زیاد ۰ ۰ کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۱۹- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار۴-۲-۸٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در میزان مهاجرتمهاجرت عبارت‌است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولاً به […]