بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷۵

کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۱۵- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی (سیل و زلزله)۴-۲-۶٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در امید به آیندههر یک از ما در طول زندگی خود به کرات شاهد افرادی بوده ایم که از زندگی خود ناراضی و نسبت […]