بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

درتوپولوژیهای نامنظم کوتاهترین فاصلهی بین دو حسگر که محاسبه میشود بزرگتر از فاصلهی واقعی آنهاست و البته ممکن است چگالی حسگرها در یک محیط بیشتر از مقدار لازم باشد [۱۰] .ممکن است توپولوژیهای دیگر به صورت ترکیب این نوع توپولوژیها در نظر گرفته شود که مسلما خطای حاصل از مکانیابی با استفاده از روش پرشی […]

جستجوی مقالات فارسی – اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده ی …

تغییرات در جدول۱-۲ را می توان تحت عنوان انطباق محیط کار با روانشناسی [۵۰]خلاصه کرد. بعد از این، بسیاری از تغییرات نیاز به کاربرد مهارت های روانشناختی و مهارت های روانی – اجتماعی از سوی کارکنان دارد. بنابراین تغییر و تردید را باید در پویایی فرا خواند؛ جایی که کارکنان با شرایط مناسبی بتوانند حرکتی رو […]