درتوپولوژیهای نامنظم کوتاهترین فاصلهی بین دو حسگر که محاسبه میشود بزرگتر از فاصلهی واقعی آنهاست و البته ممکن است چگالی حسگرها در یک محیط بیشتر از مقدار لازم باشد [۱۰] .ممکن است توپولوژیهای دیگر به صورت ترکیب این نوع توپولوژیها …

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های … ادامه مطلب »

تغییرات در جدول۱-۲ را می توان تحت عنوان انطباق محیط کار با روانشناسی [۵۰]خلاصه کرد. بعد از این، بسیاری از تغییرات نیاز به کاربرد مهارت های روانشناختی و مهارت های روانی – اجتماعی از سوی کارکنان دارد. بنابراین تغییر و تردید …

جستجوی مقالات فارسی –
اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده ی …
ادامه مطلب »