اساس رمزگذاریها وجود کلیدها میباشند.بدین معنی که شما اطلاعات مورد نظر خود را توسط کلید قفل میکنید و سپس برای رمزگشایی آن مجددا از کلید استفاده میکنید. در رمز گشایی با کلید متقارن، هر دو کلیدی که برای قفل و …

تحقیق –
بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳- قسمت ۱۷
ادامه مطلب »

خصوصی در ابر و چالشهای پیش رو میپردازیم و پیشنهاداتی را برای کاربران و ارائه دهندگان مطرح میکنیم.کلمات کلیدیمحاسبات ابری[۱]، حریم خصوصی[۲]، حفظ حریم خصوصی[۳]، سیستمهای تشخیص نفوذ، امضای دیجیتالفصل اولمقدمه۱-فصل اول:مقدمه۱-۱-تعریفبا توجه به گستردگی بحث امنیت در ابر رایانشی …

بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳ ادامه مطلب »