۲-۲-۱-۲-۴-عدم امنیت دادههادادههای ذخیره شده ممکن است از امنیت کافی برخوردار نباشند. با استفاده از رایانش ابری، تمام دادههای ما بر روی ابر ذخیره میشوند. از نظر تئوری، دادههای ذخیره شده بر روی ابر ایمن هستند و بین چندین ماشین …

بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳- قسمت ۵ ادامه مطلب »