به حکم این آیه کریمه کلاله مادری در ثلث مال شریکند و قبل از اینکه ماترک میت را بین خودشان تقسیم کنند ، کلاله مادری در ما ترک با هم شریکند.[۲۴]صاحب تفسیر المیزان آیه را این طور ترجمه می کند …

بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و … ادامه مطلب »

در این مفهوم عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد ؛ یعنی برای انجام اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند …

بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک … ادامه مطلب »