بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی …

ویژگی های انواع روابط عمومی روابط عمومی تبلیغات گرا (رابطه عمودی) رابطه عمودی بین سازمان با مخاطبان،انتقال اطلاعات خوشایند سازمان، اکتفا به اعلام و گفتن،مرکزگرایی،مراسم گرایی،توجیه نظام حاکم،یک طرفه بودن فعالیت ها،ایفای نقش مهندسی پذیرش در قالب تکنسین ارتباطات عدم اعتقاد به ارزیابی فعالیت ها،منفعل پنداری مخاطبان،بی اعتنایی به اصول اخلاق حرفه ای،تاکید بر برگزاری […]