تحقیق – بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

که در آن  دورهی سمبل[۲۰]،  دادهی ارسال شدهی  ام (برای دادههای باینری  ) برای  امین کاربر،  اندیس مدولاسیون[۲۱] میباشند و  گسترده شده پالس اولیه میباشد که به صورت زیر تعریف میشود: برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید. کد گستردهای است که برای هر کاربر یکتا میباشد و دسترسی چندگانه را برای کاربران میسر میسازد (این کد همانند کدهای […]

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

شکل۲-۳: روشهای مدولاسیون در سیستمهای فراپهنباند [۱] شکل پالسهای دیگری همانند پالسهای هرمیتی[۲۳]، لژاندری[۲۴] و غیره نیز در مخابرات فراپهنباند استفاده میشوند، که هریک مزایای مخصوص به خود را دارند [۳] .۶٫۲ ساختار لایهها در شبکههای اقتضاییهمانطور که در شکل ۳-۱ نشان داده شده است، همانند هر شبکهی دیگری، شبکههای اقتضایی نیز از لایههایی تشکیل شدهاند. […]

دسترسی به منابع مقالات : بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

مکانیابی ابزاری ۱ سانتی متر راهنمای ربات داخلی ۸ سانتی متر راهنمای عابر پیاده ۱ متر سرویسهای مکانیابی ۳ متر اطلاعات قطار- اتوبوس- هواپیما ۳۰ متر مکانیابی حوادث ۱ متر درههای شهری ۵۰ سانتی متر جدول۱-۱: کاربرد و دقت مورد استفاده برای انواع مکانیابیهمانطور که در این جدول دیده میشود اکثر کاربردهای مهم مکانیابی نیاز […]

تحقیق – بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر فراپهن باند …

حداقل پهنای باندی معادل ۵۰۰ مگاهرتز داشته باشد.رابطهی زیر برای سیگنال فراپهنباند صدق کند. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید. که درآن  پهنای باند،  فرکانس مرکزی،  مینیمم و  ماکزیمم فرکانس سیگنال ارسالی میباشند.استفاده از این فناوری در زمینههای مخابرات بیسیم روز به روز درحال افزایش است. برای پیشگیری از ایجاد تداخل با سیستمهای […]

پژوهش – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۲۳

۸ ۴۰ سایر باغات ۱۵ ۷۵ جمع کل ۷/۸۵ ۵/۴۶۲ ماخذ : سازمان جهاد کشاورزی شهرستان رشت ، ۱۳۹۰۳-۳-۴-صنعتصنعت به هر شکل که باشد ، اعم از سنگین ، سبک ، صنایع کوچک و صنایع دستی می تواند در توسعه هر کشوری دخالت نماید و این تاثیر زمانی زیاد می شود که صنعت مراحل تعالی […]

قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۲

گفتاردوم- ‌مفهوم قرارداد اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲الف‌- مفهوم عام قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳ب‌- مفهوم خاص قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳گفتارسوم- ‌مشخصات قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳الف‌- وجودیک دستگاه عمومی‌ یا دولتی در یک طرف قرارداد……………………………………………………………………………………….۱۳ب‌- انجام یک امر عمومی بعنوان موضوع قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….۱۴ج‌- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴د‌- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره………………………………………………………………………………………………………….۱۵گفتار چهارم‌-اصول حکم بر قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..۱۵الف‌- اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ب‌- اصل تشریفاتی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶ج- ‌اصل […]