پژوهش – بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر فراپهن …

نفوذپذیری الکتریکی مانع و ضخامت مانع میباشد .در جدول زیر برخی از این مقادیر محاسبه شدهاند:جدول۴- ۱: مقدار بایاس و انحراف استاندارد برای پر کاربردترین موانع [۲۵]بنابراین به طور کلی تاخیر ناشی از عبور سیگنال از ماده و همچنین تاخیر ناشی از عدم وجود سیگنال با دید مستقیم به عنوان یک خطای مثبت که قبلا […]

پایان نامه فرمت ورد : تاریخچه سیستم فازی

  دهه ۱۹۶۰ را می توان دهه آغازین تئوری فازی نامید. منطق فازی برای اولین بار در سال  ۱۹۶۰ توسط دکتر لطفی زاده[۱]، دانشمند ایرانی‌تبار واستاد علوم کامپیوتری دانشگاه برکلی کالیفرنیا، ابداع شد ولی نخستین بار در پی تنظیم نظریه مجموعه‌های فازی به وسیله پروفسور لطفی زاده در سال ۱۹۶۵ در صحنه محاسبات نو ظاهر […]