جستجوی مقالات فارسی – بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

در صورتیکه به ازای مقادیر بزرگتر، فاصله عامل موثرتر واریاس ثابت نویز و میزان فاصله و البته ضریب تضعیف سیگنال است. حال اگر حالتی در نظر گرفته شود که اطلاعات قبلی راجع به بایاس وجود داشته و مقدار بایاس محدود و غیر صفر باشد ضریب اهمیت آن اندازهگیری نسبت به حالتی که آن اندازهگیری در […]

دسترسی به منابع مقالات : بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

دستهی اول، سیستمهایی هستند که فاصلهیابی آنها بر اساس سیگنالهای رادیویی انجام میگیرد که به آنها سیستمهای مکانیاب بر پایهی فاصلهیابی گفته میشود.دستهی دوم، سیستمهایی هستند که فاصلهیابی آنها با استفاده از نقشههای از پیش ثبت شده انجام میگیرد. این روشها شامل دو مرحله میباشند:مرحلهی اول: ایجاد یک نقشه از محیط مورد نظر و ثبت […]