بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

درتوپولوژیهای نامنظم کوتاهترین فاصلهی بین دو حسگر که محاسبه میشود بزرگتر از فاصلهی واقعی آنهاست و البته ممکن است چگالی حسگرها در یک محیط بیشتر از مقدار لازم باشد [۱۰] .ممکن است توپولوژیهای دیگر به صورت ترکیب این نوع توپولوژیها در نظر گرفته شود که مسلما خطای حاصل از مکانیابی با استفاده از روش پرشی […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

در حالی که مختصات معلوم گره مرجع iام میباشد. در صورتیکه اگر اندازهگیری انجام شده باشد که به صورت زیر مدل میشود:در حالیکه مختصات معلوم گره مرجع iام میباشد. در صورتیکه اگر اندازهگیری انجام شده باشد که به صورت زیر مدل میشود: بنابراین دارای تابع چگالی احتمال زیر خواهد بود: در شکل زیر تابع خطا به ازای […]

جستجوی مقالات فارسی – بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

در صورتیکه به ازای مقادیر بزرگتر، فاصله عامل موثرتر واریاس ثابت نویز و میزان فاصله و البته ضریب تضعیف سیگنال است. حال اگر حالتی در نظر گرفته شود که اطلاعات قبلی راجع به بایاس وجود داشته و مقدار بایاس محدود و غیر صفر باشد ضریب اهمیت آن اندازهگیری نسبت به حالتی که آن اندازهگیری در […]

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

دقیققابل استفاده برای مکانیابی دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است وابستگی دقت به پهنای باندامکان ایجاد خطا در محیطهای دارای مسرچندگانه و سیگنال بلوک شده جدول۳-۱ : مقایسه روشهای مکانیابی رایجفصل چهارم:استفاده از فناوری فراپهنباند برای سیستمهای مکانیاباستفاده از سیگنالهای فراپهنباند برای مکانیابی:بر اساس مطالعات انجام شده و آنچه در شکل […]

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

مکانیابی بر اساس زمان رفت و برگشت سیگنال:این روش از جمله روشهای مهمی است که نیاز به همزمانی را در بین گرهها برای فاصلهیابی از بین میبرد.فرض شود قرار است گره A با گره B ارتباط برقرار نماید طوریکه بتواند عملیات فاصلهیابی را انجام دهد. بنابراین مراحل زیر به ترتیب عملی میشود:ابتدا گره A یک […]

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

با فرض اینکه روش استفاده شده برای فاصلهیابی بر اساس تاخیر زمان رسیدن سیگنال باشد(TOA) میتوان فرض مستقل بودن نویز ناشی از اندازهگیریهای مختلف را صحیح فرض نموده و در مدلها در نظر گرفت.اگر فرض شود که تابع تابع چگالی احتمال مولفههای نویزی بوده و دارای توزیع گوسی نرمال با میانگین صفر و توان σ […]

سایت مقالات فارسی – بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

به طورکلی، تمام الگوریتمهای MDS ابتدا شامل کوتاهترین مسیر بین تمام گرههای شبکه به صورت دو به دو میباشند. بنابراین با داشتن کمترین پرشها بین دو گره به ازای تمام گرهها میتوان فاصله هر دو گره را پیدا کرد [۱۰] .در این صورت موقعیت گرهها با توجه به داشتن مکان گرههای مرجع با تکنیکهای تخمین […]

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر فراپهن باند مکان …

همانطور که در شکل نیز مشخص است با افزایش فاصله مینیمم، دقت نیز بیشتر میشود یا به عبارتی دقت بدتر میشود.مکانیابی بر اساس زاویه رسیدن سیگنال:در مکانیابی با استفاده از زاویه رسیدن سیگنال رسیده همانطور که نشان داده شده است با استفاده از تاخیرهای متفاوتی که به هر آرایه آنتن میرسد زاویه محاسبه میشود. شکل۳-۳: رسیدن […]

دسترسی به منابع مقالات : بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

دستهی اول، سیستمهایی هستند که فاصلهیابی آنها بر اساس سیگنالهای رادیویی انجام میگیرد که به آنها سیستمهای مکانیاب بر پایهی فاصلهیابی گفته میشود.دستهی دوم، سیستمهایی هستند که فاصلهیابی آنها با استفاده از نقشههای از پیش ثبت شده انجام میگیرد. این روشها شامل دو مرحله میباشند:مرحلهی اول: ایجاد یک نقشه از محیط مورد نظر و ثبت […]

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

شکل۲-۳: روشهای مدولاسیون در سیستمهای فراپهنباند [۱] شکل پالسهای دیگری همانند پالسهای هرمیتی[۲۳]، لژاندری[۲۴] و غیره نیز در مخابرات فراپهنباند استفاده میشوند، که هریک مزایای مخصوص به خود را دارند [۳] .۶٫۲ ساختار لایهها در شبکههای اقتضاییهمانطور که در شکل ۳-۱ نشان داده شده است، همانند هر شبکهی دیگری، شبکههای اقتضایی نیز از لایههایی تشکیل شدهاند. […]