تحقیق – بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

شکل۵- ۴: چیدمان گرههای مرجع برای هدف در مرکز دایره [۲۸]در حالت دوم فرض شده است که بایاسها صفر نبوده ولی برای زوایای مختلف گره هدف مقداری ثابت و معین است. به عبارت دیگر فرض بر این است که نقشهای وجود دارد که به ازای زوایای مختلف بین گره هدف و محور افق مقادیر بایاس […]

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

دقیققابل استفاده برای مکانیابی دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است وابستگی دقت به پهنای باندامکان ایجاد خطا در محیطهای دارای مسرچندگانه و سیگنال بلوک شده جدول۳-۱ : مقایسه روشهای مکانیابی رایجفصل چهارم:استفاده از فناوری فراپهنباند برای سیستمهای مکانیاباستفاده از سیگنالهای فراپهنباند برای مکانیابی:بر اساس مطالعات انجام شده و آنچه در شکل […]

بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

با فرض اینکه روش استفاده شده برای فاصلهیابی بر اساس تاخیر زمان رسیدن سیگنال باشد(TOA) میتوان فرض مستقل بودن نویز ناشی از اندازهگیریهای مختلف را صحیح فرض نموده و در مدلها در نظر گرفت.اگر فرض شود که تابع تابع چگالی احتمال مولفههای نویزی بوده و دارای توزیع گوسی نرمال با میانگین صفر و توان σ […]

پژوهش – خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از استوانه‌هایی با پوشش فراماده در یک شبکه …

هستند که a ثابت شبکه می‎باشد و بردارهای معکوس به صورت زیر هستند.و (۳-۷)نقاط متقارن منطقه اولین بریلوئن دارای مختصات و X= و M=( هستند.در شکل(۳-۴) اولین منطقه تقسیم ناپذیر بریلوئن با نقاط ابر متقارن توسط مثلث خاکستری نشان داده شده است.شکل(۳-۴). ناحیه بریلوئن اول دریک شبکه ملثی]۳۶[.بردارهای مستقیم شبکه مثلثی به صورت زیر تعریف می‎شوند:و […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی …

۸-۲-۲ نتیجه گیری رکود اقتصادی پدیده ای فراتر از قابلیت هر مشاور یا مراجعی برای اصلاح است. با این حال، مشاوران می توانند به مراجعان در انطباق با واقعیت به عنوان بهترین کاری که می توانند انجام دهند، کمک کنند. اقدامات در نظر گرفته شده ممکن است بسیار شدید باشند؛ به عنوان مثال جابه جا […]

مقاله – اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی …

من از مادرم بخواهم که به من داستان این که چگونه در کار فعلی اش مشغول به کار شد را بگوید.در طول یک روز من همه ی آن چیزی را که در کارم انجام می دهم را ثبت خواهم کرد، و خوشنودی ام را از هر کاری رتبه بندی می کنم.من تماسی با کار فرمای […]

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان- …

نمودار(۴-۹)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر امنیت کارکنان ۸۳نمودار(۴-۱۰)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرانسجام اجتماعی در سازمان کار ۸۴نمودار(۴-۱۱)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرکار و کل فضای زندگی ۸۵نمودار(۴-۱۲)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرحقوق فردی در سازمان ۸۶نمودار(۴-۱۳)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرارتباط اجتماعی زندگی شغلی ۸۷نمودار(۴-۱۴)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر رضایت شغلی کارکنان ۸۸فهرست اشکالشکل ۱-۱)مدل والتون ۱۴شکل ۲-۱)مزایای کیفیت خدمات ۳۱شکل ۲-۲)ادراک کیفیت ۳۲شکل […]