جدول ۵-۱ ۷۰فهرست اشکالشکل ۲-۱ ۹شکل ۲-۲ ۱۰شکل ۲-۳ ۱۱شکل ۲-۴ ۱۱شکل ۲-۵ ۱۵شکل ۲-۶ ۱۶شکل ۲-۷ ۱۷شکل ۲-۸ ۱۹شکل ۲-۹ ۲۲شکل ۲-۱۰ ۲۳شکل ۲-۱۱ ۳۱شکل ۲-۱۲ ۳۵شکل ۲-۱۳ ۴۶شکل ۲-۱۴ ۴۷شکل ۳-۱ ۵۲شکل ۳-۲ ۵۳شکل ۳-۳ ۵۴شکل ۳-۴ ۵۵شکل …

طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی … ادامه مطلب »

تاپسیس روشی چند معیاره برای مشخص کردن راه حل انتخاب از مجموعه محدودی از گزینه ها می باشد. قاعده اصلی گزینه انتخابی کوتاه ترین فاصله از راه حل ایده آل  مثبت و دورترین فاصله از راه حل ایده ال منفی …

نگارش پایان نامه –
روش تاپسیس
ادامه مطلب »