بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- قسمت ۱۵

میانگین دامنه حرکتی در مچ بیماران گروه آزمایش (کاردرمانی و بیوفیدبک) قبل از انجام مداخله ۷۵/۱۳ درجه بوده که پس از انجام مداخله به ۸۳/۶۰ درجه رسید. در گروه کنترل از ۶۷/۱۱ به ۹۲/۴۳ درجه رسید (نمودار شماره ۴).نمودار شماره ۳-۴. میانگین تغییرات دامنه حرکتی مچ دست در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد […]

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- …

درمان کاردرمانی و کاردرمانی با بیوفیدبک منجر به افزایش دامنه حرکتی مفاصل آرنج، مچ دست و انگشتان شد که این تغییرات در جدول شماره ۵-۴ و نمودارهای ۲-۴، ۳-۴ و ۴-۴ قابل مشاهده است.جدول ۵-۴ میانگین و انحراف معیار دامنه حرکتی آزمودنی‌های دو گروه قبل و بعد از مداخله دامنه حرکتی دامنه حرکتی آرنج دامنه […]

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

۰۸۸/۰ ۹۳۲/۰ در بررسی اسپاستی سیتی بر اساس معیار آشورث قبل از شروع مداخله در بین گروه آزمون ۴ نفر (۳/۳۳%) اسپاستی سیتی ۲ و ۸ نفر (۷/۶۶%) اسپاستی سیتی ۳ داشتند. در گروه کنترل ۳ نفر (۲۵%) اسپاستی سیتی ۲ و ۹ نفر (۰/۷۵%) دارای اسپاستی سیتی ۳ بودند. همسانی دو گروه از نظر […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

کلN(%) ۱۵۵/۶۲ ۹۵/۳۷ ۱۳۲/۵۴ ۱۱۸/۴۵ ۲۳/۸ ۲۲۷/۹۱ ۱۳۲/۵۴ ۱۱۸/۴۵ ۷/۵۴ ۷۵/۱۹ ۳۳/۸ همانگونه که در جدول ۱-۴ مشاهده می‌شود تعداد ۲۴ نفر در این تحقیق شرکت داشته‌اند که ۱۲ نفر(۰/۵۰%) در گروه آزمون و ۱۲ نفر (۰/۵۰%) در گروه کنترل قرار گرفتند. از ۲۴ نفر شرکت کننده در این پژوهش ۱۵ نفر(۵/۶۲%) زن و ۹ […]

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- قسمت ۹

در بخش آمار توصیفی به توصیف شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی پرداخته شد و آمار تحلیلی انجام شده در این پژوهش با تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. برای توصیف داده ها از جداول و نمودارها، شامل شاخص های آماری همچون فراوانی، میانگین، انحراف معیار و درصد، استفاده شده است. […]

بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳- قسمت ۱۶

Checksum: یکی از قدیمیترین روشهای استفاده شده برای اطمینان از صحت ارسال اطلاعات است. Checksum، به دو صورت متفاوت محاسبه میگردد. فرض کنید Checksum یک بسته اطلاعاتی دارای طولی به اندازه یک بایت باشد، یک بایت شامل هشت بیت و هر بیت یکی از دو حالت ممکن (صفر و یا یک) را میتواند داشته باشد. […]

پژوهش – بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳- قسمت ۸

طبقهبندی شدهاند.تشخیص سوءاستفاده (تشخیص امضاء): این روش بطور خاص از الگوهای شناخته شده، رفتارهای غیرمجاز و امضاهای معرفی شده برای پیشبینی و تشخیص تلاشهای مشابه برای دسترسی استفاده میکند. تشخیص امضاء شامل تطبیق رفتار نفوذی کاربران با کدهای مخرب میباشد.موتورهای بستر امضاء دیجیتال نیز معایب خود را دارند. در حالی که اعمال روش امضاء به خوبی […]

بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳- قسمت …

۲-۲-۲-۱- ۱- طبقهبندی سیستمهای تشخیص و پیشگیری نفوذتشخیص نفوذ روند نظارت بر کامپیوترهای شبکه برای ورود، فعالیت یا تغییر فایلهای غیرمجاز میباشد. حملات بیشتر در گروههای مشخصی به نام حوادث رخ میدهد. اگر چه بسیاری حوادث در طبیعت مخرب و بسیاری دیگر غیرمخرب هستند. برای مثال یک شخص ممکن است اشتباهاً آدرس یک کامپیوتر را […]

بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳

خصوصی در ابر و چالشهای پیش رو میپردازیم و پیشنهاداتی را برای کاربران و ارائه دهندگان مطرح میکنیم.کلمات کلیدیمحاسبات ابری[۱]، حریم خصوصی[۲]، حفظ حریم خصوصی[۳]، سیستمهای تشخیص نفوذ، امضای دیجیتالفصل اولمقدمه۱-فصل اول:مقدمه۱-۱-تعریفبا توجه به گستردگی بحث امنیت در ابر رایانشی بررسی این مقوله ملزم به تفکیک قسمتهای مختلف میباشد. در ابتدای امر باید تعریف کلی […]

دسترسی به منابع مقالات : بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

دستهی اول، سیستمهایی هستند که فاصلهیابی آنها بر اساس سیگنالهای رادیویی انجام میگیرد که به آنها سیستمهای مکانیاب بر پایهی فاصلهیابی گفته میشود.دستهی دوم، سیستمهایی هستند که فاصلهیابی آنها با استفاده از نقشههای از پیش ثبت شده انجام میگیرد. این روشها شامل دو مرحله میباشند:مرحلهی اول: ایجاد یک نقشه از محیط مورد نظر و ثبت […]