پژوهش – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۸۸

زیاد ۳ ۷/۱ خیلی زیاد ۰ ۰ کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۲۷- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر ایجاد فرصتهای شغلی۴-۳-۲٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در ایجاد تنوع شغلیتنوع طلبی در همه ی حوزه های اجتماعی اتفاق می افتد و البته به دو زیر شاخه تقسیم می شود . […]

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۸۶

کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۲۵- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در تمایل به ماندن در روستا۴-۳٫ شاخص های اقتصادیدر هر جامعه برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن آگاهی از عدد مشخص کننده تغییر نسبی وضعیت اقتصادی در فاصله زمانی دو تاریخ یا دو نقطه آن جامعه […]