بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳- قسمت ۵

۲-۲-۱-۲-۴-عدم امنیت دادههادادههای ذخیره شده ممکن است از امنیت کافی برخوردار نباشند. با استفاده از رایانش ابری، تمام دادههای ما بر روی ابر ذخیره میشوند. از نظر تئوری، دادههای ذخیره شده بر روی ابر ایمن هستند و بین چندین ماشین توزیع شدهاند. اما در صورتی که دادههای ما مفقود شوند، هیچ نسخه پشتیبان فیزیکی یا […]

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده …

Leuz, C. &Wysocki, P.(2008).Economic consequences of financial reporting and disclosure regulation: a review and suggestions for future research.Working Paper, available online at http:ssrn.comLipson, M. L., Mortal, S. (2009). Liquidity and capital structure. Journal of Financial Markets, Vol. 12, 611-644.Liu, W.(2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, ۸۲,۶۳۱–۶۷۱٫Modigliani, F,. Miller, M H. (1985). The Cost of […]