رویکردهای ارزیابی کیفیت-پایان نامه مسئولیت اجتماعی وگزارشگری مالی

رویکردهای ارزیابی کیفیت-پایان نامه مسئولیت اجتماعی وگزارشگری مالی

رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی افزون بر پیشنهاد شماره 8 و متن اصلاح شده استاندارد شماره 61، رویکردهای متفاوت دیگری به کیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی وجود […]