بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر  …

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر …

معاملات شرکتها به طور مداوم صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از یک ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.
جزء شرکتهای سودده باشند.
اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از شرکتهای مزکور در دسترس باشد.
پایان نامه - تحقیق - متن کامل
لذا شرکتهایی که حائز شرایط فوق نباشند از جامعه آماری بشمار نیامدندکه با توجه به شرایط بالا تعداد اعضای جامعه آماری این پژوهش به ۳۲۰ شرکت تعریف میشود. قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی است، و با مراجعه حضوری و استفاده از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهیه شدهاند لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکتها از قابلیت اتکاء بالاتری برخورداربوده و دسترسی به این اطلاعات نسبت به سایر شرکتها راحتتر است.
۱-۸-۱-روش نمونهگیری :
روش نمونهگیری بکار رفته در این پژوهش، تصادفی ساده میباشد نظر به اینکه در این پژوهش اندازه جامعه آماری مشخص است. بنابراین جهت تعیین نمونه میتوان از فرمول کوکران استفاده نمودیم.
۱-۹-روش های گردآوری داده ها )اطلاعات( و کاربرد آنها :
مطالعه اسناد و مدارک : با توجه به نوع طرح تحقیق، بر اساس عملکردهای گذشته، داده های صورتهای مالی همچون گزارشات سالانه، جمعآوری شده است.
کاوش اینترنتی : که برای گردآوری داده ها مربوط به سوابق گذشته، به سایت رسمی شرکتهای نمونه و با مراجعه حضوری به دفاتر مرکزی شرکتها انجام پذیرفته است .
مطالعه کتابخانهای : که برای گردآوری داده ها پیرامون مبانی نظری و پیشینه این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد.
۱-۱۰-ابزارهای گردآوری داده ها و موارد استفاده آنها:
چک لیست : برای داده ها و اطلاعاتی که می بایست ثبت شود ، عمل کنترلی را انجام می دهد .
فیش و جدول خلاصه و نرم افزار های تحلیل کننده : از این ابزار در این پژوهش جهت جمع بندی وکنترل اطلاعات و نرم افزار شرکت تدبیر پرداز استفاده شده است.
۱-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
روش بررسی داده ها به صورت مقطعی و سال به سال است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.
جهت توصیف داده ها از آمارههای مرکزی و پراکندگی نظیر: میانگین، میانه، واریانس و انحراف معیار، برای تحلیل داده ها استفاده شده است .
۱-۱۲- محدودیت های تحقیق:
در دسترس نبودن اطلاعات تمامی شرکت ها به صورت شفاف و کامل
محدود بودن بازه ی زمانی پژوهش
۱-۱۳-تعاریف متغیر ها و مدلهای تحقیق:
۱-۱۳-۱-متغیرهای به کار رفته در مدل تحقیق:
در این پژوهش با توجه به فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیونی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است لازم به ذکر است که این مدل برگرفته از مدل النجار و تیلور (۲۰۰۸)، است که در ادامه به تشریح این مدل پرداخته میشود.
موضوع پژوهش: تعیین رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری در شرکتهای تولیدی منتخب استان آذربایجان شرقی.
۱-۱۳-۲-مدل عملیاتی تحقیق:
size+
متغیر وابسته(Leverage) : در پژوهش حاضر، اهرم شرکت(ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به مباحث پیش گفته در مبانی نظری پژوهش ، نسبت کل بدهی به مجموع داراییها به عنوان ساختار سرمایه تعریف گردیده است.
متغیر مستقل() : در این پژوهش از متغیر “سودآوری” به عنوان متغیرمستقل استفاده گردید. در اکثر پژوهشهای انجام شده، مشابه وستون و بریگام (۱۹۷۵) از متغیرهای زیر برای اندازه گیری سودآوری استفاده میشود این نسبت، شاخصی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می باشد.
سود به فروش: حاصل تقسیم سود خالص بر فروش.
حاصل تقسیم سود خالص بر مجموع داراییها:(ROA) بازده مجموع داراییها
حاصل تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام :(ROE) بازده حقوق صاحبان سهام
سایر متغیرها:
Size: اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع داراییها اندازه گیری میشود.
Collaterals: داراییهای قابل وثیقه
Liquidity: نقدینگی
۱-۱۳-۳-مدل تحلیلی تحقیق:
با توجه به چارچوب نظری پژوهش و مدل تیلور و النجار، ۲۰۰۸ و فرضیه های پژوهش در ارتباط با رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی متغیرهای یاد شده بر اساس مدل زیر با یکدیگر در تعامل میباشند. بدین ترتیب با توجه به اهداف و فرضیه های پژوهش، مدل تحلیل پژوهش به صورت زیر پیشنهاد میشود:
نمودار۱-۱: مدل تحلیلی تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
همبستگی دارد با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*