دسترسی متن کامل – برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با  …

دسترسی متن کامل – برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با …

معین، محمّد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۷٫
مکارم شیرازی، ناصر، باهمکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، پیام امام امیرالمومنین (×) شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۳٫
منتظری، حسینعلی، شرح خطبه قاصعه، تهران، اطّلاعات، ۱۳۶۸٫
موسوی خمینی، سیّد روح الله، شرح چهل حدیث، چاپ بیست و سوم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (&)، ۱۳۸۰، ۸۰۰ صفحه.
موسوی، سیّد موسی، عوامل و آسیب‌های وحدت اسلامی از منظر قرآن، چاپ دوم، قم، ابوالحسنی، ۱۳۹۰٫
مهدوی کنی، محمّدرضا، نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی، چاپ چهارم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۴٫
هیأت تحریریه بنیاد نهج البلاغه، مسائل جامعه شناسی از دیدگاه امام علی (×)، بی‌جا، مدرسه مکاتباتی نهج البلاغه، ۱۳۷۳٫
منابع عربی
آمدى، عبد الواحد بن محمّد، غرر الحکم و درر الکلم (مجموعه من کلمات و حکم الإمام علی ×)، تحقیق سیّد مهدى رجائى‏، چاپ دوم، دارالکتاب الإسلامی، قم، ۱۴۱۰ق.
ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، تصحیح محمّد ابوالفضل ابراهیم، کتابخانۀ عمومی آیت اللّه مرعشی نجفی، قم، ۱۳۳۷٫
ابن أبی جمهور، محمّد بن زین الدّین، عوالی اللّئالی العزیزیّه فی الأحادیث الدینیّه، تصحیح مجتبی عراقی، قم، دار سیّدالشّهداء، ۱۴۰۵ق.
ابن اثیر جزری، مبارک بن محمّد، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، تصحیح محمود محمّد طناحى، چاپ چهارم، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان‏، ۱۳۶۷ ش.
ابن‌اثیر، الکامل فی التّاریخ، تحقیق عبداللّه القاضی، الطبعه الثالثه، بیروت، دارالکتب العلمیّه، ۱۴۱۵ ق.
ابن‌حیّان، نعمان بن محمّد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البیت ^، ۱۳۸۵ق.
ابن‌شعبه حرّانى، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول (|)، چاپ دوم، قم، جامعه مدرّسین، ۱۴۰۴ق.
ابن‌شهر آشوب مازندرانى، محمّد بن على، مناقب آل أبی طالب ^، قم، علّامه، ۱۳۷۹ ق.
ابن‌فارس، أحمد بن فارس‏، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمّد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
ابن‌فهد حلى، احمد بن محمّد، عده الداعی و نجاح الساعی، تصحیح احمد موحدى قمى، بی‌جا، دار الکتب الإسلامی، ۱۴۰۷ق.
ابن‌منظور، محمّد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق.
ابن‌میثم، میثم بن علی بن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، بیروت، دارالثّقلین، ۱۴۲۰ق.
ابن‌هلال ثقفی، ابراهیم بن محمّد بن سعید، الغارات، مصحح عبدا لزهراء حسینی، قم، ‏دار الکتاب الإسلامی،‏۱۴۱۰ ق‏.
احمدی میانجى، على، مکاتیب الأئمه (^)، ‏تحقیق مجتبى فرجى، ‏قم، دار الحدیث،‏ ۱۴۲۶ق.
البلاذری، احمد بن یحیی بن جابر ،أنساب الاشراف، تحقیق و فهرسه محمود الفردوس العظم، دمشق، دار الیقظه العربیه، بی‌تا.
الجرجانی، میر سیّد شریف، التّعریفات، چاپ چهارم‏، تهران، ناصر خسرو، ۱۴۱۲ق.
حرّ عاملى، محمّد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت ^ ، ۱۴۰۹ ق.
حمیرى، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، تصحیح مؤسسه آل البیت ^‏، قم‏، مؤسسه آل البیت ^‏،۱۴۱۳ق‏.
خوانسارى، محمّد بن حسین، شرح غرر الحکم و درر الکلم، چاپ چهارم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۶ش.
دیلمى، حسن بن محمّد، إرشاد القلوب إلى الصواب، قم، الشریف الرضی، ۱۴۱۲ق.
ــــــــــــــــــــ ، أعلام الدین فی صفات المؤمنین، تصحیح مؤسسه آل البیت ^، قم، مؤسسه آل البیت ^، ۱۴۰۸ق.
راغب أصفهانى، حسین بن محمّد، مفردات ألفاظ القرآن‏، مصحح صفوان عدنان داوودى‏، بیروت، دار القلم‏، ۱۴۱۲ ق‏.
شریف رضى، محمّد بن حسین، نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح، هجرت، قم، ۱۴۱۴ ق.
شعیری، محمّد بن محمّد، جامع الأخبار، نجف، مطبعه حیدریه، بى‌تا.
شوشتری، محمّد تقی، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۶٫
الصدوق، محمّد بن على، الأمالی، چاپ ششم، تهران، کتابچى، ۱۳۷۶ش.
ــــــــــــــــــــ ، التّوحید، تصحیح هاشم حسینى‏، قم، جامعه مدرّسین، ۱۳۹۸ق.
ــــــــــــــــــــ ، الخصال، تصحیح علی اکبر غفّاری، قم، جامعه مدرّسین، ۱۳۶۲ش.
ــــــــــــــــــــ ، عیون أخبار الرّضا×، تصحیح مهدی لاجوردی، تهران، نشر جهان، ۱۳۷۸ق.
ــــــــــــــــــــ ، من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی اکبر غفّاری، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى،۱۴۱۳ق.
طبرسى، احمد بن على،‏ الإحتجاج على أهل اللجاج، تحقیق: محمّد باقر خرسان، مشهد، نشر مرتضى، ‏۱۴۰۳ق‏.
طبرسی، على بن حسن‏، مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار، چاپ دوم، نجف‏، المکتبه الحیدریّه، ۱۳۸۵ق.
الطبری، محمّد بن جریر ، تاریخ الطبری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.
الطریحی، فخرالدّین، مجمع البحرین، تحقیق احمد الحسینی، الطبعه الثالثه، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۵ش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*